ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2551 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้เดินทางบมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และได้เดินทางไปศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ที่เกาะแสมสาร ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น การศึกษา เรียนรู้ จากการสัมผัสทรัพยากรจริง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านธรณีวิทยา พืชพรรณไม้ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามแนวปะการัง ซึ่งนอกจากสาระ ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ในเรื่องของระเบียบวินัยในรูปแบบของพี่ๆ ทหารเรือ และได้ออกกำลังกาย กับอากาศที่สดชื่นยามเช้าบริเวณริมมทะเลอีกด้วย

 
         
     
     
     
     
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.