รับฟังคำบรรยายจาก ผศ.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

photo5.jpg