ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 โครงการคณะนักเรียนจีนเยือนไทย ตามโครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อนประเทศไทย จำนวน ๑๖๒ คน ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เกาะแสมสาร และปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน

 
         
     

 

     
ผอ.พิพิธภัณฑ์กล่าวต้อนรับ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     
     
ศึกษาพรรณไม้บริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ
ศึกษาทรัพยากรกายภาพบริเวณ
สวนหิน
ศึกษาการเพาะเลี้ยงปะการัง
     
     
คณะนักเรียนปลูกต้นโกงกางใบใหญ่
คณะนักเรียนมอบของที่ระลึกให้
ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.