ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2554 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ครั้งที่ 11 สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง : แฟ้มภาพ  
         
      พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 ทางคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องพืชพรรณไม้ ระบบนิเวศแนวปะการัง และความหลากหลายของหินชนิดต่างๆ อีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา : แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร : แฟ้มภาพ  
         
      เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับสมาชิกชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
: แฟ้มภาพ
 
         
      วันที่ 5-6  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำหรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาเยี่ยมชม และบันทึกความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ และเดินทางไปเกาะแสมสาร เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องพืชพรรณไม้ ระบบนิเวศแนวปะการัง และความหลากหลายของหินชนิดต่างๆ อีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
      วันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ.2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำหรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก ซึ่งได้เดินทางไปเกาะแสมสาร รับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของเกาะแสมสาร ระบบนิเวศป่าไม้ และพืชพรรณไม้เกาะแสมสาร การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ฝึกการดำน้ำแบบผิวน้ำ ศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง และยังได้รับสาระ ความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ 4 ฐานความรู้ Walk rally ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย ป่าชายเลน พืชพรรณไม้ รวมทั้งหินและซากดึกดำบรรพ์ด้วย :  แฟ้มภาพ  
         
      วันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับคณะครูและนักเรียน นำโดยสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย ป่าชายเลน รวมทั้งหินและซากดึกดำบรรพ์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิด วางแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ให้ได้ร่วมกันคิดและนำเสนออีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
     

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2553 สำหรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีคุณสุทธิสันต์ พิมพะสาลี กรมหม่อนไหม เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง แมลง..สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ บนเกาะแสมสาร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลง การสำรวจและเก็บรวบรวมแมลง ตลอดจนการจัดเก็บตัวอย่างแมลงเบื้องต้น ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาแมลง และยังได้สัมผัสกับการดำน้ำผิวน้ำ เพื่อศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังอีกด้วย : แฟ้มภาพ

 
         
      วันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ.2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับคณะครูและนักเรียน นำโดยสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเยี่ยมชม บันทึกความรู้จากพิพิธภัณฑ์ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน หินและซากดึกดำบรรพ์ และระบบนิเวศแนวปะการังนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการ เพื่อความสนุกและเสริมทักษะกระบวนการคิด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
      วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2553 สำหรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมี ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง จากหิน สู่ดิน และชีวิต ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดดิน กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ (fossil) และได้เรียนรู้ถึงลักษณะของเม็ดทราย กระบวนการเกิด และยังได้รับฟังการบรรยายในเรื่องการสำรวจและเก็บรวบรวมหินจากหมู่เกาะและทะเลไทยอีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 29 - 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรีจำนวนนักเรียน 173 คน และครู 12 คน ได้มาเยี่ยมชมและพักค้างที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดให้กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง การศึกษาสวนรวบรวมหิน การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ : แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งที่ 5 / 2551 “สานสายใย..ใส่ใจธรรมชาติ” สำหรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี : แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2551 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2551 สำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร : แฟ้มภาพ  
         
      ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร เตรียมอุดมศึกษ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ
:
 
         
      ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ
 
         
     

ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ

 
           
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.